HighJump Optimize

Cel jest prosty, używając swojej własnej lub wynajętej floty dostarczyć swoje towary na czas, po jak najmniejszym koszcie. W praktyce tworząc plany operacyjne zaczyna się „żonglerka” procesami tj: konsolidacją zamówień, optymalizacją załadunku, czasem dostarczenia na rampę, planowaniem tras, rozmiarem floty transportowej, zarządzaniem „pustymi przejazdami”, przejazdami łączonymi oraz spełnieniem regulacji prawnych. Nie jest to łatwe zadanie.

Przy pomocy systemu Körber można znaleźć rozwiązanie aby:

  • stworzyć inteligentny plan konsolidacji, planowania tras oraz rozkładów
  • obniżyć całkowite koszty operacyjne
  • przeanalizować i zoptymalizować  schemat dystrybucji

Korzyści

Körber umożliwia operatorom 3PL, dystrybutorom, hurtownikom oraz przedsiębiorstwom produkcyjnym zmaksymalizować efektywność ich transportu. Ten system to kombinacja optymalizacji oraz planowania tras i terminów realizacji dostaw w celu uzyskania jak najmniejszych kosztów transportu i zmaksymalizowania zysku.