Oprogramowanie dla dużych i średnich firm

Humansoft HermesSQL to rozbudowane oprogramowanie ERP wspierające efektywne zarządzanie średnim i dużym przedsiębiorstwem. Skierowane jest do firm działających w różnych branżach prowadzących produkcję, handel i usługi.

Dzięki swojej modułowej i elastycznej strukturze pozwala na indywidualne dopasowanie do wszystkich potrzeb użytkowników. Pełna paleta funkcjonalności podstawowych i dodatkowych umożliwia tworzenie dedykowanego oprogramowania „pod klucz” – również po jego wdrożeniu, by zmieniać się wraz z biznesem. Ten atut powoduje, że ERP Humansoft HermesSQL do oprogramowanie wybierane przez te firmy, które poszukują rozwiązań informatycznych odpowiadających ich specyficznym potrzebom, także tym złożonym czy niestandardowym.

System ERP HermesSQL integruje ze sobą najważniejsze obszary biznesowe, między innymi sprzedaż stacjonarną i internetową, dystrybucję, usługi, produkcję, magazynowanie, finanse, księgowość, kadry i płace. Dostarcza także rozbudowane rozwiązania w ramach analityki i raportowania.

Program jest w pełni zgodny z aktualnymi przepisami podatkowymi i księgowymi.

Lista modułów

Handel i magazyny

Funkcjonalny, wyposażony w nowoczesne narzędzia moduł do obsługi handlu detalicznego i hurtowego, zarządzania finansami firmy, sterowania polityką cenową i rabatową oraz prowadzenia gospodarki wielomagazynowej.

Zamówienia i rezerwacje

Moduł zwiększa sprawność działania firmy w zakresie obsługi zamówień własnych oraz zamówień na sprzedaż. Pozwala na automatyczne obliczanie i tworzenie zapotrzebowania w oparciu o rożne kryteria (np. najtańsza dostawa, najszybsza dostawa, główny dostawca) lub na podstawie: zamówień klientów, statystyk sprzedaży towarów oraz założonych zapasów minimalnych i maksymalnych towarów. Obsługuje automatyczną rezerwację towarów.

Plany transakcji

Prosty w użyciu moduł, za pomocą którego można seryjnie tworzyć i drukować dokumenty sprzedaży. Sprawdza się w firmach świadczących stałe, comiesięczne usługi, takie jak monitoring czy wywóz nieczystości.

Powiadomienia

Umożliwia konstruowanie dowolnych, automatycznych powiadomień typu e-mail, SMS, popup oraz ich bezobsługową wysyłkę do wybranej grupy, np. klientów, partnerów biznesowych lub pracowników. Wysoki stopień parametryzacji modułu pozwala dopasować ściśle tematykę i zakres wysyłanych wiadomości do potrzeb firmy i poszczególnych działów.

Zarządzanie produkcją

Nowoczesny i kompleksowy moduł do obsługi działalności produkcyjnej firmy. Wyposażony jest w rozwiązania pozwalające precyzyjnie planować i harmonogramować produkcję, ewidencjonować rzeczywisty jej przebieg, prowadzić kontrolę jakości surowców, półproduktów i wyrobów oraz rozliczać koszty produkcji. Zapewnia wsparcie analityczne i pełny nadzór nad procesem wytwarzania wyrobów. Doskonale sprawdza się w różnych branżach, w tym w szczególności: metalowej, maszynowej, chemicznej, wydawniczej i spożywczej.

Książka przychodów i rozchodów

Pozwala na obsługę księgową firmy, rozliczającej się na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów. Automatyzuje czynności związane z księgowaniem dokumentów. Posiada generator deklaracji podatkowych pozwalających na comiesięczną kontrolę przychodów i kosztów działalności podstawowej firmy.

Środki trwałe

Przejrzysty i wygodny w użyciu moduł wspierający firmę w zakresie ewidencjonowania i amortyzowania majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pozwala na wprowadzenie do ewidencji zarówno nowych, jak i częściowo zamortyzowanych środków trwałych wraz z historią ich umorzeń, zmian wartości oraz wykonywanych przeszacowań. Umożliwia ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym.

e-kontrola

Moduł umożliwia wygenerowanie na żądanie organów podatkowych plików JPK z obszarów wskazanych do kontroli, za wybrany okres. Kontroluje dane pod kątem kompletności i spójności z polami wymaganymi przez Ministerstwo Finansów. W przypadku wykrycia nieścisłości prezentuje szczegółowy raport z opisem brakujących lub niepełnych informacji. Ułatwia także porównanie danych zawartych w plikach JPK z danymi z systemu (np. z listą dokumentów, zapisami w Księdze Handlowej lub KPiR).

Controlling sprzedaży

Profesjonalne rozwiązanie niezbędne w procesie prognozowania, planowania i oceny działań związanych ze sprzedażą. Umożliwia analizowanie sprzedaży z wielu perspektyw, m.in.: czasu, produktów, przedstawicieli handlowych, kanałów dystrybucji, grupy odbiorców, regionu czy wielkości transakcji. Pozwala dogłębnie analizować dynamikę trendów rynkowych oraz tworzyć symulacyjne scenariusze sprzedaży wraz z możliwością prześledzenia ich wpływu na wynik firmy.

Opakowanie zwrotne

Doskonale sprawdza się w firmach, które potrzebują rozwiązań upraszczających ewidencję i zarządzanie opakowaniami zwrotnymi i bezzwrotnymi. Zawiera raporty pozwalające uzyskać szczegółowe dane na temat obrotu opakowaniami we wskazanym czasookresie, z możliwością filtrowania wyników analizy wg salda opakowań oraz z podziałem na odbiorców i dostawców. Pozwala prowadzić rozrachunki z tytułu sprzedaży i zakupu opakowań kaucjonowanych.

Obsługa handlowców

Moduł służy do zarządzania siecią przedstawicieli handlowych. Dostarcza gotowe analizy pozwalające kontrolować sprzedaż handlowców oraz naliczać prowizje na podstawie osiągniętych obrotów lub zapłaconych dokumentów.

Lokalizacje

Moduł ułatwia szybką identyfikację miejsca składowania towarów oraz sprawne wydanie ich z magazynu.

Kompletacja

Moduł wspomaga obsługę uproszczonych procesów produkcyjnych związanych z kompletowaniem i konfekcjonowaniem wyrobów. Pozwala realizować zlecenia produkcyjne oparte o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne oraz produkcję „pod zamówienie”.

Księga handlowa

Profesjonalne rozwiązanie do prowadzenia pełnej księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości. Sprawdza się w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności, w tym również w spółkach prowadzących transakcje wielowalutowe. W module zastosowano wiele udogodnień przyspieszających pracę, a także automatyzujących podstawowe czynności, takie jak: księgowanie dokumentów, tworzenie zestawień księgowych, przygotowanie i wydrukowanie deklaracji podatkowych.

Kadry i płace

Ergonomiczny i funkcjonalny moduł przeznaczony do prowadzenia ewidencji kadrowej, naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenia związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Wysoki stopień parametryzacji modułu pozwala zastosować go zarówno w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, instytucjach budżetowych, jak również w zakładach pracy chronionej.

OrangeSquid Standard – środowisko rozszerzeń

Podstawowy pakiet narzędzi programistycznych pozwalający dopasować program do konkretnych potrzeb firmy i użytkowników. Zawiera: generator wydruków, mechanizmy do budowania dodatkowych wyrażeń filtrujących dane, tworzenia własnych widoków (tabel), dodatkowych pól w kartotekach systemu oraz funkcje użytkownika i tzw. „wtyczki” służące do tworzenia rozszerzeń funkcjonalnych w programie.

EDI (Electronic Data Interchange)

Umożliwia elektroniczne przesyłanie dokumentów handlowych pomiędzy dostawcami i odbiorcami, odbywające się w standardzie EDI (obsługa e-faktury)

Obsługa walut

Specjalnością modułu jest kompleksowa obsługa transakcji handlowych prowadzonych w walutach obcych oraz związanych z nimi wszelkich, obligatoryjnych rozliczeń z US.

System lojalnościowy

Zapewnia wygodną i sprawną obsługę programów lojalnościowych, które oparte są na naliczaniu punktów i wydawaniu towarów za punkty. Moduł obsługuje różne sposoby naliczania punktów. Daje możliwość szybkiej identyfikacji klienta przy użyciu karty identyfikacyjnej.

Kontrola jakości

Moduł wspomaga pracę działu kontroli jakości umożliwiając obsługę procesu związanego z weryfikowaniem zgodności wybranych parametrów pod kątem spełnienia określonych norm. Kontrolą mogą być objęte: dostawy surowców, przyjęcia półproduktów oraz wyrobów gotowych.

Serwis i usługi

Porządkuje wewnętrzne procesy zawiązane z obsługą zleceń usługowych i serwisowych oraz zapewnia kontrolę nad ich realizacją. Automatyzuje proces wystawiania zleceń, dokumentów magazynowych i faktur. Moduł przeznaczony dla firm specjalizujących się w serwisie maszyn i urządzeń oraz prowadzących wszelkiego rodzaju usługi.

Import wyciągów bankowych

Zapewnia szybkie i bezbłędne importowanie do programu wyciągów bankowych zarejestrowanych w PLN oraz walucie obcej. Z chwilą zaimportowania wyciągów program dokonuje automatycznej aktualizacji stanu należności i zobowiązań.

e-Deklaracje

Gwarantuje szybkie i bezpieczne przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych PIT i VAT do Urzędu Skarbowego. Usprawnia pracę w zakresie tworzenia, weryfikowania i wysyłania dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Daje możliwość grupowego podpisywania, wysyłania i pobierania UPO oraz archiwizowania e-deklaracji.

OrangeSquid Professional – środowisko rozszerzeń

Narzędzia administracyjne przeznaczone dla najbardziej wymagających przedsiębiorstw. Daje największe możliwości dostosowania programu do indywidualnych potrzeb firmy, poprzez możliwość zaprojektowania własnych rozwiązań branżowych oraz programów rozszerzających podstawową funkcjonalność systemu.

ZAPRASZAMY PO DARMOWĄ WERSJĘ DEMO
WYPEŁNIJ FORMULARZ PONIŻEJ





    Wybierz temat wiadomości:

    Współpraca