Klauzula informacyjna RODO

 

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych pozostanie AG Consult. AG Consult będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem złożonego zamówienia/zawartej umowy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

  1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

  2. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  3. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez AG Consult obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
  4. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów AG Consult – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Podane dane osobowe zostaną zapisane w systemie CRM (oprogramowanie klasy Customer Relationship Management używane przez AG Consult do zarządzania obiegiem informacji ze swoimi Klientami) i będą tam przechowywane do czasu otrzymania od Pana(i) zgody na ich przetwarzanie (jeśli jest wymagana) w celach określonych poniżej poprzez wyraźne zaznaczenie zgody na fakt przetwarzania danych, lecz nie dłużej niż 7 dni.

 2. Bazując na wymienionych w punkcie pierwszym legalnych podstawach przetwarzania danych, AG Consult będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

  a. nawiązania kontaktów handlowych i realizowania zamówień, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych 

  b. przekazywania informacji handlowo-marketingowych przez AG Consult

  c. dalszego przekazywania przez AG Consult danych osobowych do przetwarzania
  tylko i wyłącznie w celu i w zakresie określonym w pkt. 1a i 1b.

 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wzajemnej aktywności handlowej oraz przez okres 5 lat liczonych od dnia odnotowania Pana(i) ostatniej aktywności w akcjach i wydarzeniach marketingowych organizowanych online lub offline.

 4. Przez cały czas przechowywania i przetwarzania danych ma Pan(i) prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania.

 5. AG Consult może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

  1. podmiotom, z którymi AG Consult ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków AG Consult przewidzianych prawem, ochrony praw AG Consult zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu AG Consult w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności AG Consult może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z AG Consult umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez AG Consult

  2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od AG Consult potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. AG Consult dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, AG Consult może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 3. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a AG Consult ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, AG Consult wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez AG Consult oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,

 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na AG Consult może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

AG Consult dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Kontakt w sprawie danych osobowych pod adresem: rodo@agc.com.pl