Nowa jakość na rynku gospodarki magazynowej

W Poznaniu 2 lutego br. odbyło się spotkanie założycielskie Polskiego Stowarzyszenia
Techniki Magazynowej, stowarzyszenie ma ambicję reprezentować całe środowisko
związane z gospodarką magazynową (producenci, dystrybutorzy, konsultanci,
inżynierowie, ludzie nauki) oraz poszczególne grupy produktowe
(dostawcy wózków widłowych, platform roboczych do systemów logistyki
wewnętrznej, dostawców regałów, przenośników i innych). Polskie Stowarzyszenie
Techniki Magazynowej (PSTM) docelowo będzie członkiem europejskiej
organizacji FEM (European Federation of Materials Handling) lub jej branżowych
struktur, by czerpać najlepsze wzorce z działań na europejskim rynku.

Grupę członków założycieli Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej tworzą:
Roma Dudzińska; Andrzej Szymkiewicz; Artur Skorupa; Daniel Krzysiak; Dariusz Firlej; Grzegorz Szkultecki; Grzegorz Zwoliński; Jacek Kuśnierczak; Krzysztof Polesiak; Marcin Bajson; Marcin Kozłowski; Marcin Olejnik; Mariusz Szewczyk; Rafał Dalewski; Robert Paśnicki; Robert Strzelczyk; Ruben Nooitgedagt; Wiesław Staniuk; Witold Wydrzyński; Wojciech Dębski. Na spotkaniu założycielskim zatwierdzono statut i wybrano władze stowarzyszenia, które jest otwarte na inicjatywy wpływające na podnoszenie bezpieczeństwa i jakości usług biznesowych w obszarze gospodarki magazynowej. Już dziś zapraszamy zainteresowanych wstąpieniem do Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, gdyż to bardzo prężne i dynamicznie rozwijające w ostatnich latach środowisko wymaga odpowiedniej reprezentacji zarówno w kraju jak i na forum europejskim.

Przyjęte przez członków założycieli podstawowe cele zawarte zostały w statucie stowarzyszenia, których brzmienie jest następujące: „Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz promocji dobrych praktyk w działalności biznesowej, szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie podnoszenia jakości, bezpieczeństwa i innowacyjności w obszarze techniki magazynowej i transportu wewnętrznego. Inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno-szkoleniowych, w szczególności na rzecz jakości usług dostawców i bezpieczeństwa w magazynie, a także wspieranie osób zarządzających gospodarką magazynową i transportem wewnętrznym. Tworzenie platformy do wymiany doświadczeń i wiedzy z podmiotami zaangażowanymi w działalność badawczą rynku dostawców sprzętu i techniki magazynowej. Wymiana doświadczeń i wiedzy z polskimi i europejskimi organizacjami, dla normalizacji
i podnoszenia jakości oraz konkurencyjności na rynku. Działanie na rzecz przestrzegania zasad etyki handlowej dostawców i promowanie zdrowych zasad konkurencyjności w kontaktach biznesowych.”

Członkowie założyciele, wykazując inicjatywę założenia stowarzyszenia dostrzegają potrzebę wcielania w życie dobrych praktyk biznesowych kreowania najlepszych standardów, które staną się w przyszłości wyznacznikiem działania dla firm. Członkostwo w stowarzyszeniu jest przejawem gotowości zmian
w tych obszarach kultury biznesowej, która utrudnia normalne funkcjonowanie w biznesie.